Peer Reviewed

Peer Reviewed

Display:

Rui Sun, Christie Hunter, Chen Chen, Weigang Ge, Nick Morrice, Shuang Liang, Chunhui Yuan, Qiushi Zhang, Xue Cai, Xiaoyan Yu, Lirong Chen, Shaozheng Dai, Zhongzhi Luan,  Ruedi Aebersold, Yi Zhu, Tiannan Guo

Duo-Yao Cao1, Weston R. Spivia2, Luciana C. Veiras1, Zakir Khan1,3, Zhenzi Peng1, Anthony E. Jones4, Ellen A. Bernstein1, Suguru Saito1, Derick Okwan-Duodu1,3, Sarah J. Parker2,5, Jorge F. Giani1,3, Ajit S. Divakarun4, Jennifer E. Van Eyk2, Kenneth E. Bernstein1,3

1Department of Biomedical Sciences, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048

2The Smidt Heart Institute and Advanced Clinical Biosystems Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048.

3Department of Pathology and Laboratory Medicine, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048

4Department of Molecular and Medical Pharmacology; UCLA David Geffen School of Medicine; Los Angeles CA 90095.

5Department of Medicine, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048.